Marketing Nedir?

Günümüzde dijital pazarlamanın temeli olan sosyal medya ve internet, instagram marketing ile yeni bir boyut kazanmıştır. Öncelikle dilimize yabancı olan bu kavramın ne olduğunu öğrenerek, bu strateji hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliriz.

Marketing’in Türkçe de karşılığı “Pazarlama”dır. Pazarlama, kişilerin veya kuruluşların amaçlarına uygun şekilde ürünün/malın oluşturulması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının planlanmasını içeren bir uygulama sürecidir. Bu sürecin iyi anlaşılması için bilinmesi gereken kavramlar vardır. Pazarlamanın temelini oluşturacak bu kavramlar; ürün, ihtiyaç, istek, talep, tüketici, müşteri ve ticari müşteri, satış ve pazarlama, değer ve tatmin olma, rekabet olarak sıralanır.

Pazarlama, üretici ile tüketici arasında yer alan ve tarafları buluşturan bir köprüdür. Bu köprünün bulunduğu yere ise pazar denir. Pazar, ihtiyaçlarını gidermek isteyen ve bununla eşdeğer bir geliri bulunan insan topluluğu olarak tanımlanır. Pazarlama yöneticilerinin başarılı olabilmesinin en büyük faktörlerinden biri de pazarı iyi analiz edebilmesidir.

Tüketici İhtiyaçlarını ve İsteklerini Belirleme

Pazarlama, tüketici ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek, işletmelere güzel fırsat sağlayacak hedef pazarları seçme ve bu pazarlara uygun ürün, hizmet ve programlar geliştirip uygulama faaliyetlerinin bütünüdür. Buna göre yapılması gereken ilk şey, tüketicinin ne istediğini belirlemektir. Tüketici anketleri yaparak ihtiyacı, istekleri ve şikayetler belirlenebilir. Yapılan çalışmalar neticesinde ürünün nitelikleri yeniden gözden geçirilir. Bu evrede tüketicinin ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması amacıyla bir takım çalışmalar yapılır.

Hedef Pazar Seçimi ve Instagram Marketing

Pazarlar değişik yaklaşımlarla sınıflandırılabilir. Pazarlar, sunulan ürünün özelliklerine bakılmaksızın, tüketicinin rolüne veya satın alma amacına göre “Tüketici Pazarları, Kurumlar Pazarı, Devlet (Kamu) Pazarları, Uluslararası Pazarlar, Endüstriyel Alıcı Pazarları şeklinde sıralanmaktadır.

Pazarlar, alıcıların veya satıcıların pazardaki hakimiyetine, gücüne, tüketici odaklı olup olmamasına belirlemek amacıyla alıcılar pazarı ve satıcılar pazarı olarak da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

Alıcılar Pazarı: Alıcıların satıcılara göre daha güçlü olduğu ve genel olarak pazarlama çabalarının alıcıların ihtiyaç ve isteklerine göre belirlendiği pazarlardır. Alıcı pazarlarında modern pazarlama anlayışı hakimdir ve rekabet gelişmektedir.

Satıcılar Pazarı: Satıcıların alıcılardan güçlü olduğu, pazarlama faaliyetlerinde satıcıların üstün olduğu, modern pazarlama anlayışının ve rekabetin tam olarak gelişmediği pazarlardır.

Başarılı bir pazarlama yöneticisi olabilmek için hedef alınan pazarın dikkatle seçilmesi gerekmektedir. Bu pazarın özelliklerine uygun pazarlama programları hazırlanması gerekmektedir. Pazardaki herkesi tatmin etmek mümkün değildir. Herkes, aynı meşrubatı, aynı yiyeceği, aynı otomobili, aynı üniversiteyi, aynı filmi izlemeyi tercih etmez. Bu nedenle her işletmenin, faaliyette bulunacağı pazarlarda kendisi için en çekici olan ve etkin bir şekilde hizmet verebileceği bölümü belirmesi gerekmektedir. Böylelikle, işletme (pazarlama yöneticisi), çeşitli pazar dilimleri arasında bir ayırım yaparak, bunlardan bir veya ikisini seçip, her pazar diliminin istek ve ihtiyaçlarına uygun pazarlama karışımları geliştirerek sunabilmektedir.

İşte instagram marketing sisteminde de ticari bir amaçla açılan hesap, hedef kitleye bu koşullarla ulaşır. Ürün ve hizmetleri, ilgi alanına göre ulaştırır.

Uygun Ürünler ve Hizmetler Geliştirme

Bu evre, pazarı oluşturan tüketicilerin iyi bir şekilde analiz edilerek üretilmiş ürünün satma çabası gütmeksizin sunulmasıdır. Müşterinin belirtilen ihtiyacına cevap vermek, müşteriyi anlamamak olabilir. Bu nedenle aşağıdaki 5 maddenin değerlendirilmesi gerekir.

 • Belirtilmiş ihtiyaçlar (müşteri, pahalı olmayan ucuz bir ürün istiyor)
 • Gerçek ihtiyaçlar (müşteri, satış fiyatının değil de kullanılma masrafları az olan bir ürün istiyor)
 • Belirtilmemiş ihtiyaçlar (müşteri, ürünün servisinin iyi olacağını ümit ediyor)
 • Memnun edici ihtiyaçlar (müşteri, aldığı ürünün yanında satıcıdan küçük bir jest bekliyor)
 • Gizli ihtiyaçlar (müşteri, çevresinde bilgili, kültürlü ve değerli şeyler kullanan biri olarak görünmek istiyor)

Müşteriyi Tahmin Ederek Kar Sağlamak

Özel işletmelerde temel amaç kar sağlamaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve kamu organizasyonlarında ise amaç varlığını sürdürebilmek ve faydalı işleri yürütebilmek için yeterli fonları sağlamaktır. Sadece satış hacmini artırmak veya sadece tüketiciyi tatmin etmek işletme için yeterli değildir.

Bunun için tatminkar bir kar sağlanması gerekmektedir. Satış anlayışında satışların üst düzeye çıkarılması arzu edilirken, modern pazarlama anlayışında uzun vadede yeterli karlılık sağlanması hedeflenmektedir. Ancak, karlılık, tüketicinin tatmini ile uyumlu olarak gerçekleştirilmezse pazarlama anlayışının bir anlamı kalmayacaktır. Yüksek maliyetlerle satışlarını artırarak yeterli kar sağlayamayan işletmeler varlıklarını sürdüremedikleri için iş hayatından çekilmek zorunda kalır. Oysa instagram marketing pazarlamaya modern bir bakış açısı kazandırır.

İşletmeler satışların azalması, yavaş büyüme, satın alma ölçülerinin değişmesi, rekabet artışı ve satın alma ölçütlerinin değişmesi gibi durumlarda modern pazarlama anlayışını benimserler.

Satışların azalması: İşletmeler, satışlarının önemli ölçüde azalmaya başladığını gördüğünde bunun sebeplerini araştırmaya başlarlar.

Yavaş büyüme: İşletmelerin satışlarındaki yavaş artış yeni pazar arayışına neden olur. İşletmeler, yeni fırsatları görebilmek ve seçebilmek için pazarlama bilgisi gerektiğini anlamaktadırlar.

Satın alma ölçütlerinin değişmesi: İşletmelerin birçoğu müşterilerin hızla değişen isteklerine cevap vermeye çalışan pazarlarda faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler, tüketicilerin değişen değer ve yargılarına uyum sağlayarak yok hareketi çizecekler ise daha fazla pazarlama bilgisine ihtiyaç duyacaklardır.

Rekabet artışı: Halinden memnun görünen işletmeler, güçlü işletmelerin hücumuna uğrayabilirler.

Pazarlama maliyetlerindeki artış: İşletmeler pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, satış geliştirme, pazarlama araştırması ve müşteri servisleri maliyetlerine rağmen beklenilen sonucun alınmaması durumunda pazarlamayı geliştirmek amacı ile pazarlama faaliyetlerinin ciddi bir şekilde kontrolden geçmesine karar verebilir.

Pazarlama Fonksiyonları Nelerdir?

Pazarlama fonksiyonları, ürün ve hizmetlerin pazarlanması sürecinde yürütülen faaliyetler olarak adlandırılır. Pazarlama fonksiyonları, pazarlanacak ürünün ya da hizmetin türüne, tüketicilere, ekonomik ve toplumsal şartlara göre arzın talebe uyması, değişim, fiziksel dağıtım, pazara ilişkin bilgilerin yayılması olarak değişkenlik gösterir.

 • Değişim (Mübadele) Fonksiyonları: Üreticiler ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştıramaz. Bu durumda devreye toptancı, perakendeci, acente, bayi gibi adlandırılan aracılar vasıtasıyla tüketiciye sunar. Satın alma ve satma faaliyetlerinin, sonuçta değişimi gerçekleştirmesi söz konusu sonucu sağlayan pazarlama fonksiyonları değişim fonksiyonları olarak tek bir isim altında toplanabilir. Bu fonksiyon mülkiyet faydası yaratmaktadır.
 • Fiziksel Dağıtım Fonksiyonları: Bu fonksiyonda, ürünlerin üreticilerden aracılara, kullanıcılara veya tüketicilere doğru hareket ettirilmesiyle ilgili taşıma ve depolama gibi faaliyetleri kapsar. Bu fonksiyon ile birlikte işletmeci yer ve zaman kazanır.

Eğer instagram marketing tercih edilirse, üreticiden alıcıya aracısız ürün ve hizmet ulaştırmak mümkün olur. Bu da karlılık ve müşteri memnuniyetini eş değer konuma getirir.

Toplumda Pazarlamanın Önemi

Ülkenin ekonomik sisteminin bir parçası olarak pazarlamanın toplumsal önemi 6 madde ile açıklanmaktadır.

 • Zaman, mekan ve mülkiyet faydaları yaratır,
 • Toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılama hizmetini üstlenir,
 • Ekonomik sistemin işlerliği için gerekli haberleşme ağının kurulmasını sağlar,
 • Ekonomik yaşamı geliştirir,
 • Toplumsal ve ekonomik değişmelere yol açar.

Pazarlamanın Yarattığı Faydalar

İşletmeler Açısından Pazarlamanın Faydaları

Pazarlama, yönetim, üretim, finansman, muhasebe, personel (insan kaynakları) gibi işletme fonksiyonlarından birisi olarak bilinmektedir. Modernleşmiş pazarlama anlayışı, tüm bu fonksiyonlar arasında sürtüşmeleri azaltıp, tüketici yönlü bir eşgüdüm (koordinasyon) sağlanmasını amaçlamaktadır. Tüketici önceliğini düşünen işletmelerde pazarlama fonksiyonu diğer fonksiyonların üstünde yer alır ve onları yönlendirir. Pazarlama bu yönlendirme görevi ile işletmeden pazara ve pazardan işletmeye doğru bilgi akışını sağlamayı başarır.

Pazarlama çalışmaları, pazarı inceleyen, talep, tüketici arzu ve ihtiyaçları, tüketici ve rakip davranışları, bilgileri toplayan çalışmalar olarak başlamaktadır. Toplanan bilgiler doğrultusunda, tüketicinin ihtiyacı olan özelliklerde ürün ve hizmetler üretilmektedir. Ancak, tüketici de üretilen ürün ve hizmetler ile işletme hakkında yeterli ve doğru bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Pazarlamanın sağladığı bu iki yönlü bilgi akışı sayesinde işletmenin verdiği bilgi tüketiciye kolaylıkla ulaşır.

Bu iki yönlü bilgi akışının durduğu veya sorunlar yaşandığı takdirde işletmeler satılabilir ürün ve hizmet üretememe yanında, ürettiklerini de tüketicilere ulaştırma konusunda güçlüklerle karşılaşabilirler. Başarılı pazarlama stratejileri ile işletmeler nihai amacı olan yüksek satış gelirlerine ve kara ulaşabilirler.

 

Written by

Gökçe Güneş

İçerik Editörü ve yazar, sosyolog, aşçı, anne, hayvansever.